02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


20
>> ระบบวัดความเข้มข้นของของเหล็ว
1

ใช้กับ Flow ของเหล็วได้โดยตรง ติดตามผลการวัดแบบ Online เที่ยงตรงแม่นยำ
2

สามารถติดตามผลการวัดค่าได้แบบ Online มีความแม่นยำสูง ใช้ได้กับ tank หรือในห้องทดลอง laboratory
3

เครื่องควบคุมแบบจอ touch scren ขนาด 3.5" TFT
4

บันทึกค่าได้อย่างรวดเร็ว, ง่ายต่อการใช้งาน, ขนาดเล็กกะทัดรัด
5

สาย cable 8 pol double shielded ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างหัว Sensor กับชุด Control LiquidSens
6

โปรแกรมสำหรับประมวลผลค่าที่วัดได้ และแปลผลให้ออกมาอยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลากหลายโปรแกรม