02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


20
>> ระบบวัดความเข้มข้นของของเหล็ว  
>> LiquidSens Sensor ...%Brix   [1]
1

ใช้กับ Flow ของเหล็วได้โดยตรง ติดตามผลการวัดแบบ Online เที่ยงตรงแม่นยำ
2

สามารถติดตามผลการวัดค่าได้แบบ Online มีความแม่นยำสูง ใช้ได้กับ tank หรือในห้องทดลอง laboratory