02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


2
>> เครื่องบันทึกข้อมูล
1

input digital/analog(0/4 ..20mA, 0/1 ..5V, 0/2 ..10V)สูงสุด 72 ช่อง
input thermocouple, RTD, counter, flowmeter, rotameter สูงสุด 36 ช่อง

สัญญาณออกแบบ analog (4 ...20mA) สูงสุด 24 ช่อง
Relay เอาท์พุตขนาดต่าง ๆ อีกมากมาย
แหล่งจ่ายไฟให้กับ sensor ขนาด 24V DC 200mA
หน้าจอ 5.7 นิ้วใช้ระบบสัมผัส (touchscreen) แสดงผลแบบ graphic TFT
ขนาดโครงสร้าง 144 x 144 x 100 mm
2

input digital/analog(0/4 ..20mA, 0/1 ..5V, 0/2 ..10V)สูงสุด 48 ช่อง
input thermocouple, RTD, counter, flowmeter, rotameter สูงสุด 24 ช่อง

สัญญาณออกแบบ analog (4 ...20mA) สูงสุด 8 ช่อง
Relay เอาท์พุตขนาดต่าง ๆ อีกมากมาย
แหล่งจ่ายไฟให้กับ sensor ขนาด 24V DC 200mA
หน้าจอ 3.5 นิ้วใช้ระบบสัมผัส (touchscreen) แสดงผลแบบ graphic TFT
ขนาดโครงสร้าง 96 x 96 x 100 mm
3

Analog input 0/4... 20 mA 1 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
4

Analog input 0/4... 20 mA 4 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
5

Analog input 0/4... 20 mA 8 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
6

Analog input pt100/500/1000: 1 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
7

Analog input pt100/500/1000: 4 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
8

Analog input pt100/500/1000: 8 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
9

รับสัญญาณเข้าจาก temperature sensor
ย่านวัด -50 ๐C ถึง +550 ๐C
ขนาด 63 x 58 x 35 mm
10

รับสัญญาณเข้าจาก temperature sensor Pt100
ย่านวัด -40 ?C ถึง +85 ?C
ขนาด 80 x 82 x 55 mm
11

รับสัญญาณเข้าจาก temperature sensor, humidity sensor
ย่านวัด -40 ?C ถึง +70 ?C
ย่านวัดความชื้น 0 ถึง 100 %RH
ขนาด 63 x 58 x 35 mm
12

เป็นเครื่องจ่ายไฟให้กับ sensor ต่าง ๆ
จ่ายไฟขนาด 7 V - 12 V (จ่ายกระแสได้สูงสุด 2 mA)
ขนาด 110 x 80 x 67 mm
13

เป็นเครื่องจ่ายไฟ 9 Vdc - 12 Vdc
แสดงผลด้วย LED 4 ตัวอักษรขนาด 9 mm
ขนาด 63 x 58 x 35 mm
14

รับสัญญาณเข้าจาก temperature sensor
ย่านวัด -40 ?C ถึง +85 ?C
ขนาด 64 x 58 x 35 mm
15

เครื่องตรวจจับสัญญาณเสียง หรือแสงสว่าง
แหล่งจ่ายไฟ 9 Vdc - 12 Vdc
ขนาด 64 x 58 x 90 mm
16

ชุดควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ รับคำสั่งจาก port RS-485
ควบคุมอุปกรณ์ทาง digital ได้ 8 ช่องสัญญาณ
ขนาด 101 x 22.5 x 80 mm
17

Modem ประสิทธิภาพสูงสำหรับส่งข้อมูลผ่านระบบ network
สามารถส่งข้อมูล ได้หลายชนิดเช่น fax, data, sms and voice
ความเร็วในการส่งข้อมูล 300 - 115200 bit/s.
ขนาด 73 x 54 x25 mm