02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


32
>> เครื่องวัดอัตราการไหล ของเหลว  
>> ELECTROMAGNETIC FLOW METER   [1]
1
Electromagnetic flow meter แบบไม่มีจอแสดงผล
2
Electromagnetic flow meter สำหรับใช้ในพื้นที่อันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อการระเบิด (ตามมาตรฐาน I M1 Ex ia I Ma)
3
Electromagnetic flow meter สำหรับใช้ใน Batching Process เพื่อต้องการความแม่นยำในการวัดของเหลวที่มีความหลากหลาย
4
Electromagnetic flow meter แบบมีจอแสดงผล
5
Electromagnetic flow meter สำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน โดยมีฟังชั่นในการกำหนดค่าต่างๆ