02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


9
>> ระบบเครือข่ายของเครื่องวัด RS-485
1

เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหว หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่า parameter ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน, ความเร็วลม, และอัตราการไหลของลม เป็นต้น