02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


23
>> เครื่องวัดความชื้น วัสดุ  
>> เครื่องวิเคราะห์ความชื้น   [5]
1

วิเคราะห์ความชื้นโดยน้ำหนัก มีฮาโลเจนและQuarts เป็นตัวกำเนิดความร้อน
2

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นโดยน้ำหนัก มีหลอดอินฟราเรด เป็นตัวกำเนิด ความร้อน
3

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นโดยน้ำหนัก มีQuartsเป็นตัวกำเนิดความร้อน