02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


32
>> เครื่องวัดอัตราการไหล ของเหลว  
>> OVAL GEARS FLOW METER   [2]
1
Oval gears flow meter สำหรับใช้กับเชื้อเพลงและน้ำมัน
2
Oval gears flow meter สำหรับใช้กับอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิและความดันสูง
3
Oval gears flow meter สำหรับใช้กับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
4
Oval gears flow meter สำหรับใช้กับตัวทำละลาย(Solvent), เชื้อเพลงและน้ำมันที่อุณหภูมิสูง