02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


10
>> เครื่องวัดก๊าซ แบบพกพา
1

เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 meter และวัดอุณหภูมิ
ย่านวัดคาร์บอนไดออกไซด์ 0 - 5,000 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +80 °C
2

เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์มิเตอร์วัด CO/CO2 / อุณหภูมิ / ความชื้น / ความดันบรรยากาศ
ย่านวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 0 - 1,000 ppm
ย่านวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 0- 5,000 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ -20 ถึง +80 °C
ย่านวัดความชื้นสัมพัทธ์ 3 - 98 %RH
ย่านวัดความดัน 800 - 1,100 mbar
สามารถเก็บค่าที่วัดได้ 8,000 จุด และต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอน มอนอกไซด์และอุณหภูมิ CO meter
ย่านวัดคาร์บอน มอนอกไซด์ 0 - 500 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ –20 ถึง +80 °C
4

Gas leak detector (เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว)
ย่านวัดในหน่วย ppm: 0 - 10,000 ppm
ย่านวัดในหน่วย %VOL: 0 - 1 %VOL
ย่านวัดในหน่วย %LEL: 0 - 20 %LEL
จอแสดงผลแบบ LCD 4 แถว ขนาด 50 x 34.9 mm
5

เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2 และอุณหภูมิ
ย่านวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ย่านวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 800 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ย่านวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ย่านวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
มี Printer ในตัว
6

เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2 และอุณหภูมิ
ย่านวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ย่านวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ย่านวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ย่านวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
7

เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2, NO, NOx, CO2, CH4 และอุณหภูมิ
ย่านวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ย่านวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ย่านวัดก๊าซ NO: 0 to 5000 ppm
ย่านวัดก๊าซ NOx: 0 to 5155 ppm (Calculated)
ย่านวัดก๊าซ CO2: 0 to 99% vol (Calculated)
ย่านวัดก๊าซ CH4: 0 to 10000 ppm, 0 to 1%Vol, 0 to 20%LEL
ย่านวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ย่านวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ย่านวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
8

เครื่องตรวจวัดก๊าซ CO, O2, CO-H2, NO, NOx, NO2, SO2, CO2, CH4 และอุณหภูมิ
ย่านวัดก๊าซ O2: 0% to 21%
ย่านวัดก๊าซ CO-H2: 0 to 8000 ppm
ย่านวัดก๊าซ NO: 0 to 5000 ppm
ย่านวัดก๊าซ NOx: 0 to 5155 ppm (Calculated)
ย่านวัดก๊าซ NO2: 0 to 1000 ppm
ย่านวัดก๊าซ SO2: 0 to 5000 ppm
ย่านวัดก๊าซ CO2: 0 to 99% vol (Calculated)
ย่านวัดก๊าซ CH4: 0 to 10000 ppm, 0 to 1%Vol, 0 to 20%LEL
ย่านวัดอุณหภูมิ Flue gas: -100 to +1250°C
ย่านวัดอุณหภูมิทั่วไป: -20 to +120°C
ย่านวัดความดันแตกต่าง (Differential pressure): -200 to +200 hPa
PC Interface: USB (หรือเลือก Bluetooth)
มี Printer ในตัว
9

เครื่องวัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แบบพกพา
วัดค่า CO2 และอุณหภูมิ
ขนาดเล็ก พร้อม datalogger
เหมาะสำหรับ การฟัก, โรงเรือน, ฟาร์มเห็ด ฯลฯ
10

เครื่องวัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แบบพกพา พร้อมสัญญาณเตือนในตัว
น้ำหนักเบา แสดงค่า CO2 ในอากาศ แสดงผลแบบดิจิตอล
ใช้เทคโนโลยี การวัดแบบอินฟราเรด พร้อมบันทึกค่าในตัว (Data Logger)
และเวลานาฬิกาทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า 12 ชั่วโมง
สำหรับงานใน LABและอุตสาหกรรม