02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


2
>> เครื่องบันทึกข้อมูล  
>> เครื่องบันทึกข้อมูล แบบติดตั้ง   [1]
1

input digital/analog(0/4 ..20mA, 0/1 ..5V, 0/2 ..10V)สูงสุด 72 ช่อง
input thermocouple, RTD, counter, flowmeter, rotameter สูงสุด 36 ช่อง

สัญญาณออกแบบ analog (4 ...20mA) สูงสุด 24 ช่อง
Relay เอาท์พุตขนาดต่าง ๆ อีกมากมาย
แหล่งจ่ายไฟให้กับ sensor ขนาด 24V DC 200mA
หน้าจอ 5.7 นิ้วใช้ระบบสัมผัส (touchscreen) แสดงผลแบบ graphic TFT
ขนาดโครงสร้าง 144 x 144 x 100 mm
2

input digital/analog(0/4 ..20mA, 0/1 ..5V, 0/2 ..10V)สูงสุด 48 ช่อง
input thermocouple, RTD, counter, flowmeter, rotameter สูงสุด 24 ช่อง

สัญญาณออกแบบ analog (4 ...20mA) สูงสุด 8 ช่อง
Relay เอาท์พุตขนาดต่าง ๆ อีกมากมาย
แหล่งจ่ายไฟให้กับ sensor ขนาด 24V DC 200mA
หน้าจอ 3.5 นิ้วใช้ระบบสัมผัส (touchscreen) แสดงผลแบบ graphic TFT
ขนาดโครงสร้าง 96 x 96 x 100 mm
3

Analog input 0/4... 20 mA 1 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
4

Analog input 0/4... 20 mA 4 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
5

Analog input 0/4... 20 mA 8 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
6

Analog input pt100/500/1000: 1 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
7

Analog input pt100/500/1000: 4 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD
8

Analog input pt100/500/1000: 8 ช่องสัญญาณ
Digital input 24V DC 1 ช่องสัญญาณ

Relay output 24V AC (32V DC)/200 mA จำนวน 2 ชุด
สามารถจ่ายไฟให้ sensor ขนาด 24V DC/200 mA
แสดงผลด้วย graphic LCD