02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


7
>> โพรบวัดอุณหภูมิ
เทอร์โมคัปเปิล
Thermocouple
1
Thermocouple - เทอร์โมคัปเปิล - โพรบวัดอุณหภูมิ สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ KIMO class 200 - 300
โดยมีย่านวัดกว้างตั้งแต่ -50 ถึง +250 °C และมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ
2
Thermocouple - เทอร์โมคัปเปิล - โพรบวัดอุณหภูมิ มีโพรปให้เลือกหลายแบบสำหรับงานวัดที่หลากหลาย เช่น งานวัดทั่วไป, โพรปปลายแหลม, วัดอุณหภูมิผิวโดยการสัมผัส, วัดอุณหภูมิอากาศโดยรอบ และอื่นๆ
3

ย่านวัด: -50°C to +550°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel อุณหภูมิการเก็บรักษา: จาก -20°C to +80°C
4

ย่านวัด: -50°C to +400°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
5

ย่านวัด: -50°C to +550°C
ประเภทของ sensor : Pt100
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
6

ย่านวัด : -50°C to +400°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
7

ย่านวัด : -80 to +50°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
8

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : PT100 or PT1000 (class B, class A)
9

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC
10

ย่านวัด : -50 to +550°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC
11

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC
12

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC
13

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
14

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
15

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
16

ย่านวัด: -70°C to +200°C
ชนิดของ sensor: Pt100 class A
17

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
18

ย่านวัด : 0 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
19

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
20

ย่านวัด : -200 to +80°C
ประเภทของ sensor : Pt100
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
21

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
22

ย่านวัดสำหรับแบบ TBCT : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ย่านวัดสำหรับแบบ TMCT : -50 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
23

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
สร้างจากวัสดุ : 316L stainless steel
24

ย่านวัด : -50 to +550°C (Pt100)
ประเภทของ sensor : Pt100 Class B, Class A
สร้างจากวัสดุ : 316L stainless steel
25

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
สร้างจากวัสดุ : 316L stainless steel
26

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
27

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
28

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
29

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
30

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
31

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
32

ย่านวัด : -50 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
33

ย่านวัด : -50 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel