02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


5
>> เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบติดตั้ง  
>> เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย แบบติดตั้ง   [1]
1
TEFL เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ส่งสัญญาณแบบไร้สาย สำหรับ ตรวจจับอุณหภูมิภายในห้อง ใช้งานร่วมกับรุ่น FLTA (base station) ซึ่งจะอ่านค่าที่วัดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิหรือทุกๆ ชั่วโมง ผู้ใช้สามารถตั้งเลขประจำตัว เครื่องส่ง (SID) และเลขประจำตัวเครื่องรับ base station (MID) ได้โดยใช้ FLSE
2
TEUFL เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณแบบไร้สาย มีเซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิในตัวและส่งสัญญาณ 0...10Vdc สามารถต่อเซ็นเซอร์ Pt10000 จากภายนอกได้ สามารถส่งสัญญาณทั้ง 2 ไปยัง FLTA (base station)